logo
VİZYONUMUZ
Biyolojik çeşitliliğin ve tabiatın önemi konusunda toplumu bilinçlendirmiş, koruma altındaki sahaları akılcı yöneten, tabiatı koruyan, geliştiren; itibarlı ve güçlü bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ
 

Biyolojik çeşitliliğin, tabii ve tabiatla ilişkili bütün kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması maksadıyla kanunlar çerçevesinde koruma altındaki alanları akılcı ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde yönetmek ve geliştirmektir.

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü;

 

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların tespiti, korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütür ve denetler.

Ayrıca;

Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapar veya yaptırır.

Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını belirler.

Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanların korunması konusunda tedbirler alır, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapar, yaptırır, bu konuda yürütülen faaliyetleri destekler ve denetler.

Görev alanıyla ilgili olarak bitki ve hayvan türü genetik kaynaklarının muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile sulak alanları ve benzeri koruma alanlarının tescil ve ilanını yapar.

 

 İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres