6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

22 Mayıs 2018

NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ

BULUNDUĞU İL/İLÇE

İŞLETME SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL - TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT %10 (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

TEKİROVA TABİAT PARKI SINIRLARI İÇERİSİNDE 06.04.2018 TARİH ONAYLI GELİŞME PLANINDA ÖNGÖRÜLEN YAPI VE TESİSLER İLE ALAN DÜZENLEMELERİNİN YAPILARAK İŞLETİLMESİ İŞİ

ANTALYA / Kemer

5 Yıl

120.800,26 TL

12.080,03 TL

30.05.2018 Çarşamba Günü Saat: 14.00

1.000,00 TL

 

 • A- Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan “Tekirova Tabiat Parkı sınırları içerisinde 06.04.2018 tarih onaylı Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işi”dir.
 • B- İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile yapılacaktır.
 • C- İhale; Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü (Orman Bölge Müdürlüğü site içi) Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
 • D- İhalelere Katılmak için Aranan Şartlar:
 1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

  a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

  b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
 4. Bu iş için 10.000.000,00 TL tutarına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.)
 5. İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 75.000.000,00 TL’e ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşa6r onaylı belgeyi vermek. (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)
 6. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

        a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

        b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

        c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin tüzel kişilik olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

 7. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

        a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetlerden Turizm İşletme Belgeli asgari 4 yıldızlı otel veya asgari 150 yataklı tatil köyü İşletmeciliğinden birisini en az 3 (üç) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek.

        b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

        c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

        ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

        d)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

        e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

 8. İsteklinin bir sözleşme kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı bir alanda işletmecilik faaliyeti yürütmesi durumunda isteklinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı birimlerine her hangi bir borcu bulunmayacaktır. İstekli tarafından bu duruma yönelik beyan dilekçesi verecektir.
 9. İsteklinin ihale öncesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, iptal edilmiş kesin izninin veya irtifak hakkının veya fesh edilmiş kira sözleşmesi bulunmayacaktır.İstekli tarafından bu duruma yönelik beyan dilekçesi verecektir.
 10. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

  a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

         b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

              c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

 11. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 13. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 14. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgevermek.(Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

   

 15. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.(Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
 16. İhaleye ait şartname ve eklerini 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması zorunludur.(CD içerinde teslim edilen tüm ihale dokümanının çıktısı İstekli tarafından alınacak ve imzalanarak eklenecektir.)
 17. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
 18. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
 19. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında, 30.05.2018 Çarşamba günü saat 14:00’e kadarSedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü (Orman Bölge Müdürlüğü site içi) 42 nolu odaya teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 20. İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
 21. İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 1.000,00 TL (Yazı ile Yüz Türk Lirası)'nı İşin Adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Antalya Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Vakıflar Bankasının Çallı Şubesi nezdinde ki TR72 0001 5001 5800 7307 3198 22 IBAN nolu hesabına yatırarak şartnameyi Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü (Orman Bölge Müdürlüğü site içi) 42 nolu adresinden satın almaları gerekmektedir.
 22. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.
 23. İlanda bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
 24. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

 

İlan olunur.

 
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres