4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SPİL DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

22 Mayıs 2018

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI KAPI GİRİŞİ, KIREVLERİ, KIR LOKANTASI VE GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI İLE İMAR PLANINA GÖRE FESTİVAL VE ETKİNLİK ALANI, TİCARET, BİNİCİLİK ALANI, SEYİR TERASLARI İLE KAFETERYA, GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI (PİKNİK ALANI), ÇADIRLI KAMP ALANI, GÖLET ALANINDA ÖNGÖRÜLEN YAPI, TESİS VE ALAN DÜZENLEMELERİNİN YAPILARAK İŞLETİLMESİ İŞİ
İHALE İLANI

 1. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge Müdürlüğü, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi, Kırevleri, Kır Lokantası ve Günübirlik Kullanım Alanı ile İmar Planına göre Festival ve Etkinlik Alanı, Ticaret, Binicilik Alanı, Seyir Terasları ile Kafeterya, Günübirlik Kullanım Alanı (Piknik Alanı), Çadırlı Kamp Alanı, Gölet Alanında Öngörülen Yapı, Tesis ve Alan Düzenlemelerinin Yapılarak İşletilmesi İşi: 31.05.2018 tarihinde Perşembe günü Saat 10.00’ da,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-a ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29-a maddelerine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ" ile muhammen bedel 498.000,00.-TL (dörtyüzdoksansekizbin) (bir yıllık bedel) üzerinden artırımla ihale edilecektir.
 2. İhale; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü, Tevfikiye Mahallesi 3808.Sok. N0:2 Yunusemre /Manisa adresindeki İhale salonunda yapılacaktır.
 3. İhale şartnamesi ve diğer ekleri T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Tevfikiye Mah. 3808 Sok. No:2 Yunusemre/ Manisa adresinden mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir.
 4. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

4.1- Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

4.2- Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

4.3- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve belgelemek.(Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

4.4- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

4.5- Bu iş için 750.000.-TL (yediyüzellibin) kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek.
4
.6- İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 750.000.-TL (yediyüzellibin) ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.

4.7-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. . İsteklinin;

         a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

         b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

      c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel          kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi          vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

4.8- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

        a)İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden; her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliğinde, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı Alanı ile A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği faaliyetleri en az 2(iki) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

         b)İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

         c)İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

         ç)İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

          d)İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

          e)İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

4.9 - İsteklinin bir sözleşme kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı bir alanda işletmecilik faaliyeti yürütmesi durumunda isteklinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı birimlerine her hangi bir borcunun bulunmadığına dair beyan dilekçesi verecektir.

4.10- İhaleye katılmak isteyen anonim ve limited şirketler için  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri  aranır.

4.11- İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

       a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.

       b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

       c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

4.12- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

4.13- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

4.14- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek

4.15- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

4.16- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

4.17- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (hesap belgesi veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

4.18- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında (49.800,00.-TL) geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

4.19- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

5) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

5.1-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,

5.2-İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

5.3-Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir)
5.4-İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5.5-İsteklinin;

         a)Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,    

          b)Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,

İhaleye katılamazlar.

 1. BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ

  a)Teklif mektuplarına, ad ve soyad yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında uyuşmazlık olması, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunması durumunda teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

   b)Kapalı Teklif Usulü ihalelerde; mali teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır.

  6.1-İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 31.05.2018 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Tevfikiye Mah. 3808 Sokak No:2 Yunusemre/Manisa adresinde ikamet eden Orman Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  6.2-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

  6.3-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler, geçerli olarak kabul edilmeyecektir.

   

 2. İHALE SÜRECİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

7.1-İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

7.2-İhale dokümanlarını, işin adı belirtilmek sureti ile T.C. Ziraat Bankası Mesir Şubesindeki Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin 69295996-5001 Nolu hesabına 100,00 TL. ( Yüz Türk Lirası) yatırarak, tutarın yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Manisa 4.Bölge Müdürlüğün Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü’nden satın almaları gerekmektedir.

7.3-İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.

7.4-İşletmecinin vermiş olduğu adrese yapılacak ihale kararının tebligatı ile sözleşme ve şartnamenin diğer hususları ile ilgili iş ve işlemlere yönelik tebligatlar 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Adres değişikliğinin 10 (on) gün içinde idareye bildirilmesi zorunludur.

7.5-İhale, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin hükümlerine tabi olup İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bu husus ihale kararında gerekçesiyle birlikte belirtilecektir.

7.6-İhale kararı; karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, İta amiri/İhale Yetkilisince onaylanır veya iptal edilir. İta amiri/İhale Yetkilisince onaylanmayan ihale hükümsüzdür.

7.7-İhale kararı; onaylandığı günden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. Bu işlemlere yönelik tebligatlarda 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem tesis edilir.

7.8-İstekli, İta Amirince veya İhale yetkilisince onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde; geçici teminatını kesin teminata çevirerek idare ile sözleşme imzalamak zorundadır.

7.9-Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde;

       a)Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat gelir kaydedilir. Bundan dolayı İstekli, hiç bir surette hak talebinde bulunamaz.

       b)İdare alacağının tahsili için idare zararına sebep olan İşletmecinin taşınır ve taşınmaz malları üzerinden alacağını tahsil etmek maksadıyla hukuki yollara başvurabilecektir.

7.10- İhale komisyonunca belgeler incelenecek ve ihaleye katılmaya hak kazananlar ihale saatinde ihale odasına alınacaktır.

7.11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

NOT: İlanda Bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir.
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres