5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI İHALE İLANI

21 Mayıs 2018

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge  Müdürlüğü, Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü, Sandıklı Akdağ YHGS’da 1 (Bir) adet Kızıl Geyik  (Cervus elaphus) kotası, 2018 – 2019 Av Turizmi Uygulamalarını içerir Usul ve Esaslar kapsamında; Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29/c maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (c) maddesine göre “Açık Teklif Usulü’’ ile ihale edilerek avlattırılacaktır.

 

Avlağın Adı

Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Avlağın İli - İlçesi

Afyonkarahisar - Sandıklı

Avlağın Mevkii

Akdağ serisi ve Yıldızdağı serisi

Avlağın Alanı (Ha)

5677,5

Muammen Bedeli

8500,00 TL

Kota Kullanım Süresi

01/09/2018 ile 31/01/2019 tarihleri arasındaki süredir

% 3 Geçici Teminat Bedeli

255.00 TL( İKİYÜZELLİBEŞ Türk Lirası)

İhale Tarihi:

04. 06.2018 Pazartesi günü saat 10:00

İhale Yeri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Dervişpaşa Mahallesi Bilgi Caddesi No:24 /AFYONKARAHİSAR adresindeki V.Bölge Müdürlüğü, İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu ‘nda yapılacaktır.

İhale Doküman Bedeli

100,00 TL

İhale Dokümanı Edinme

İhale şartnamesi ve diğer ekleri, Hattat Ahmet Karahisarı Kültür ve Sanat Merkezi Yeşilyurt Mah. 1745 Sok.No:1 Merkez/AFYONKARAHİSAR adresindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. Ayrıca İhale Dokümanı Satın Aldığına dair makbuz mukabili temin edilebilir- İhale Doküman Bedeli Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü döner sermaye işletmesinin T.C. Ziraat Bankası Afyonkarahisar şubesindeki TR48 0001 0020 6757 361121 5002 Iban Nolu hesaba yatırılacaktır.

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

 1. İhale Dokümanı satın almak,
 2. T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek)
 3. Kanuni ikametgah sahibi olmak,
 4. Geçici teminatı yatırmak,
 5. Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
 6. a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

  b) İhaleye 2004 yılı sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi,(Ģelek/hatalı boynuz dâhil) çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonundan en az ikisini yabancı avcılar için düzenleyen ve başarıyla tamamlayıp kanıtlayan acenteler katılır.

 7. a) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek,

  b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’daki belgeyi vermek.

 8. İmza sirküleri vermek:

     a)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

     b)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki belgeleri getirmek.

  c-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

 9. İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda ihale şartnamesine ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). (Ek-1) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
 10. Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
 11. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.
 12. Yukarıda yazılı belgeler zarfa konulacaktır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne“Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.
 13. Zarf;04.06.2018 Pazartesi günü saat 10:00 dan önce, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına İhale Şartnamesi ekindeki örnek dilekçe ile teslim edilecektir.

            İlan olunur.                                   

                            


İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres