5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ENNE BARAJI TABİAT PARKI İHALE İLANI

07 Mayıs 2018

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTAHYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ENNE BARAJI TABİAT PARKINDA 1 ADET SU DEPOSU, 60 ADET BARBEKÜ, 540 METRE SU İSALE HATTI VE ÇAMLICA TABİAT PARKINDA 1 ADET KIR LOKANTASI DIŞ AHŞAP KAPLAMASI, 3 ADET WC DIŞ AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI

Enne Barajı Tabiat Parkında; 1 adet su deposu, 60 adet barbekü, 540 metre su isale hattı ve Çamlıca Tabiat Parkında 1 adet kır lokantası dış ahşap kaplaması, 3 adet WC dış ahşap kaplama yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası      :           2018/213020

1-İDARENİN

a) Adresi                                      :          Ali Paşa Mh. Zafer Meydanı Özel Sk. No:3 Kat: 3 43020 MERKEZ/KÜTAHYA

   b) Telefon ve faks numarası  :           0274 223 63 89 - 0274 223 63 22

   c) Elektronik Posta Adresi     :           afyon@ormansu.gov.tr

   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

   a) Niteliği, türü ve miktarı     :          

Enne Barajı Tabiat Parkında 1 adet su deposu, 60 adet barbekü, 540 metre su isale hattı ve Çamlıca Tabiat Parkında 1 adet kır lokantası dış ahşap kaplaması, 3 adet WC dış ahşap kaplama yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

   b) Yapılacağı yer            :           Enne Barajı Tabiat Parkı ve Çamlıca Tabiat Parkı

   c) İşe başlama tarihi     :           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

   ç) İşin süresi        :           Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

3- İHALENİN

   a) Yapılacağı yer :           Ali Paşa Mh. Zafer Meydanı Özel Sokak No:3 Kat: 3 43020 Merkez Kütahya

b) Tarihi ve saati   :           15.05.2018 - 14.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

   4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

      4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

      4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

   4.1.5.  İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

   4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

   4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

   4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

    B Üst yapı bina işleri III. grup bina işleri

   4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

    İnşaat mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

   7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı V.Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

   7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@ormansu.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres