4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GEDİZ DELTASI SULAK ALANI REVİZE YÖNETİM PLANININ YAPIMI İHALE İLANI

18 Nisan 2018
GEDİZ DELTASI SULAK ALANI REVİZE YÖNETİM PLANININ YAPIMI HİZMET ALIMI
ORMAN VE SU İŞLERİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Gediz Deltası Sulak Alanı Revize Yönetim Planının yapımı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2018/165409
1-İdarenin
a) Adresi
:
1743 Sokak No:29 KARŞIYAKA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
:
2323698006 - 2323696484
c) Elektronik Posta Adresi
:
izmir@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 Adet, Gediz Deltası Sulak Alanı Revize Yönetim Planının yapımı Hizmet Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Gediz Deltası Sulak Alanı Tescil Sınırları içerisinde, Gediz Deltası Sulak Alanı
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 210(iki yüz on) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Orman Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No: 29 Karşıyaka İZMİR
b) Tarihi ve saati
:
30.04.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan projeler, Biyolojik çeşitliliğin entegre olduğu Fonksiyonel Orman Amenajman Planları, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları, Korunan alanlar yönetim ve gelişme planları, Flora ve Fauna Envanter ve İzleme çalışmaları, Sulak alanlar yönetim planları, Yaban Hayatı Geliştirme Yönetim Planları ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No: 29 Karşıyaka İZMİR adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No: 29 Karşıyaka İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@ormansu.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres