5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

05 Nisan 2018

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE MÜDÜRLÜNE BAĞLI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/114136

1-İdarenin

a)Adresi

:

DERVİŞPAŞA MAHALLESİ BİLGİ CADDESİ NO:24 03100 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b)Telefon ve faks numarası

:

02722135351 - 2722137586

c)Elektronik Posta Adresi

:

afyon@ormansu.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

12 ay (365 Gün) Süre İle Teknik Şartnamede özellikleri ve tipleri belirtilen toplam 4 adet pick-up ve 3 adet binek araç kiralama hizmet alımı + yemek, yol ücretleri dahil 4 adet sürücü (Brüt asgari ücretin %10 fazlası)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürlükleri sorumluluk sahası dahilindeki ve haricindeki tüm hizmetlerde kullanılacaktır.

c)Süresi

:

İşe başlama tarihi02.05.2018, işin bitiş tarihi01.05.2019

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DERVİŞPAŞA MAHALLESİ, BİLGİ CADDESİ, NO:24 AFYONKARAHİSAR

b)Tarihi ve saati

:

19.04.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- İstekliler bu iş için teklif edecekleri 4 adet çift kabinli kamyonet (pick-up) araç için Ulaştırma Bakanlığınca kendi adlarına düzenlenmiş olan, K 1 yetki belgelerini ve 3 adet binek araç için Ulaştırma Bakanlığınca kendi adlarına düzenlenmiş olan A 1 yetki belgelerini ihale dokümanı içerisinde  teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

2- Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; istekliler, teklif ettikleri binek araca ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini teklifleri ile birlikte yetkili tarafından imzalı bir şekilde teklif zarfında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ OLAN HER TÜRLÜ BİNEK VE ARAZİ TİPİ ARAÇ KİRALAMA İŞLERİ HİZMETİ ALIMI BENZER İŞ KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DERVİŞPAŞA MAHALLESİ, BİLGİ CADDESİ, NO:24 AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DERVİŞPAŞA MAHALLESİ, BİLGİ CADDESİ, NO:24 AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres