Kamu kurum ve kuruluşları; 31.07.2009 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince “Kamu Hizmet Standartları Tablosu”nun oluşturulması ile yükümlüdür.

Kamu Hizmet Standartları tablosu, kamu kurum ve kuruluşlardan gerçek ve/veya tüzel kişilere (vatandaş, şirketler, sivil toplum kuruluşları vb.), başvuruları üzerine sunulan bütün hizmetlerde istenen belgeler ile hizmetin sunumu için ortalama tamamlanma sürelerini içeren, bu hizmetlerin sunumunda oluşabilecek herhangi bir sorun karşısında gerçek ve/veya tüzel kişilerin başvuracağı yetkililerin iletişim bilgisinin bulunduğu tablodur.

Kamu Hizmet Standartları tablosunda belirtilenlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespit edilmesi durumunda öncelikle ilk müracaat makamına sonrasında ikinci müracaat makamına başvurulmalıdır.


Genel Müdürlüğümüz Hizmet Standartları Tablosu;

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Yabancı Avcılık Belgesi

(6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında olan yabancı uyruklular)

 1. Türkiye’ye getirdikleri yivli ve yivsiz tüfeklerine ait silah taşıma ruhsatının onaylı örneği,
 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan çalışma ve ikamet izni,
 3. Uyruğunda oldukları ülkeden verilmiş avcılık yapabileceğine ilişkin belgenin,
 1. Ülkemizde geçerli olması halinde Türkçe tercümeli ve onaylı örneği;
 2. Ülkemizde geçerli olmaması halinde Türkiye’den alınmış avcı eğitimi kurs bitirme belgesi,
 3. Harç Makbuzu
 4. İki adet fotoğraf,
 5. Dilekçe,

 

7 İş Günü

2

Diplomatik Kimlik Sahibi Görevlilere Yabancı Avcılık Belgesi verilmesi

(5683 sayılı Kanunun 28. maddesinin birinci fıkrası kapsamında olan diğer devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi büyükelçileri ile birinci sınıf diplomatlar ile uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik belgesi sahibi görevlilerden sonra ve uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki birinci sınıf diplomatik kimlik sahibi görevliler)

 1. Dışişleri Bakanlığınca verilmiş diplomatik kimlik kartının onaylı örneği,
 2. 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesi kapsamında Türkiye’ye getirilen yivli ve yivsiz av tüfeklerine ait silah taşıma ruhsatının onaylı örneği,
 3. Dışişleri Bakanlığından alınacak mütekabiliyet esaslarıyla ilgili görüşü,
 4. Avcılık Belgesinin Türkiye’de;

  a) Geçerli olması halinde Türkçe tercümeli ve onaylı örneği,

  b) Geçerli olmaması halinde Türkiye’den alınmış avcı eğitimi kurs bitirme belgesi,

 5. Harç makbuzu,
 6. İki adet fotoğraf,
 7. Müracaata ilişkin Dışişleri Bakanlığı Yazısı

7 İş Günü

3

Yabancı Devlet Misafirleri İçin Geçici Avcılık Belgesi

 1. Dışişleri Bakanlığı Talebi İçeren Yazı ve İki Ülke arasındaki avlanma izin ücreti ve avlama ücretinin alınıp alınmayacağına dair yazısı
 2. Avcılık belgesi harç makbuzu

3 İş Günü

4

Av Turizmi İzin Belgesi

 1. İşletme belgesinin aslı ve noter onaylı sureti
 2. Dilekçe
 3. TÜRSAB ‘dan alınan faaliyette bulunduğunu içerir yazı

7 İş günü

5

Bilimsel Araştırma Amaçlı Özel Avlanma İzin Belgesi

 1. Yabancılar için çalıştığı kurumdan alınan araştırma izni.
 2. Genel Müdürlüğe yapılacak bilimsel araştırma talep yazısı.

15 İş Günü

6

Doğa Turları İzinleri

 1. Dilekçe

7 İş Günü

7

Milli Park ve Tabiat Parkı Sınırları İçindeki Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Verilmesi (alt yapı ve üst yapı tesisleri için)

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre;

 

 1. İzin talebi yazısı,
 2. 1/25000 ölçekli harita veya kroki (4 takım),
 3. Meşcere haritası (4 takım),
 4. 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı (4 takım),
 5. Orman kadastro haritası (4 takım),
 6. Koordinat özet çizelgesi (4 takım),
 7. i) Özel hukuk tüzel kişileri,
  1. Vekâleten müracaatlarda vekâletname,
  2. Temsilen müracaatlarda yetki belgesi
  3. Faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belge
  4. İmza sirküleri,
 8. Bu bilgi ve belgelerin dijital ortamdaki halleri
 1. Gerçek kişiler,
  1. Vekâleten müracaatlarda vekâletname
  2. İmza sirküleri.

30 İş Günü

8

Milli Park ve Tabiat Parkı Sınırları İçindeki Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Verilmesi(altyapı ve üstyapı tesisleri için)

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre;

 

 1. İzin talebi yazısı,
 2. 1/25000 ölçekli harita veya kroki (4 takım),
 3. Meşcere haritası (4 takım),
 4. 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planı (4 takım),
 5. Orman kadastro haritası (4 takım)
 6. Koordinat özet çizelgesi (4 takım),
 7. Bina tesislerine ait avan projesi (4 takım),
 8. 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planı (4 takım),
 9. 1/1000 ölçekli mevzii imar planı veya imar planı kapsamında olmadığına dair yazı (4 takım),
 1. Verilecek izne esas ÇED, sit, su tahsis, lisans, görüş, karar veya muvafakat (4 takım),
 2. Talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetleri (4 takım)
 3. i)Özel hukuk tüzel kişileri,
  1. Vekâleten müracaatlarda vekâletname,
  2. Temsilen müracaatlarda yetki belgesi
  3. Faal olduğuna ilişkin ilgili kurumlardan alınacak belge
  4. İmza sirküleri,
  5. Vekâleten müracaatlarda vekâletname
  6. İmza sirküleri.
 1. Gerçek kişiler,
 1. Bu bilgi ve belgelerin dijital ortamdaki halleri

30 İş Günü

9

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergesinin Onayı

 • Hayvan Deneyleri Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğine
 • göre Üniversiteler ve kurum/kuruluşların hazırlamış oldukları;
  1. Çalışma yönergeleri,
  2. Yerel etik kurul üye listesi (özgeçmişle birlikte)
  3. Başvuru formu ve taahhütname örneği ile birlikte
 • Bakanlığımızın yürüttüğü ve her üç ayda bir yapılan Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunda görüşülmek üzere müracaat edilir.

 

5 iş Günü

10

Hayvanları Kullanım sertifikalarının yurtdışından alınanlarının geçerlilik onayı

Hayvan Deneyleri Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğine

göre uygun eğitim programından geçmiş olan araştırıcıların;

 1. Yurtdışından almış oldukları sertifikaların aslı,
 2. Başvuru dilekçesi,
 3. Almış oldukları eğitim programı gösterir belge

* Hizmet süresi, yapılan müracaatlar her üç ayda bir yapılan Merkezi etik kurul toplantısında görüşüldükten sonra başlayacaktır. Merkezi etik kurul toplantısında değerlendirildikten sonra 2007/11 Sayılı Genelge’deki şartları sağlaması halinde onaylanır.

5 İş Günü

11

Bilimsel araştırma izinleri

(yerli araştırmacılar için)

https://aribs.ormansu.gov.tr adresinde yayınlanan Araştırma izinleri Bilgi Sistemi ve Veritabanı veya e-devlet üzerinden çevrim içi başvuru yapılır.

İçinde yabancı olmayan araştırmalar için, sistemin yerli araştırmacı bölümünden başvuru yapılır.

İçinde yabancı olan araştırmalar için, sistemin yabancı araştırmacı bölümünden başvuru yapılır.

15 Gün

12

Bilimsel araştırma izinleri

(Yabancı Araştırmacılar)

https://aribs.ormansu.gov.tr adresinde yayınlanan Araştırma izinleri Bilgi Sistemi ve Veritabanı veya e-devlet üzerinden çevrim içi başvuru yapılır.

İçinde yabancı olan araştırmalar için, sistemin yabancı araştırmacı bölümünden başvuru yapılır.

30 Gün

13

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi

1. Dilekçe.

30 Gün

14

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi.

 1. Dilekçe.

15 İş Günü

15

 

Kesin Teminat İadesi

 

 1. Dilekçe,
 2. SGK ilişiksiz belgesi,(soğuk damgalı)
 3. Vergi Borcu Yoktur yazısı,

 

 

10 İş Günü

16

Geçici Teminat İadesi

1. Dilekçe.

 

5 İş Günü

17

Hak Edişler

 1. Dilekçe
 2. Fatura (Faturalarda banka IBAN NO bulunmalıdır)
 3. Vergi Borcu Yoktur yazısı ( KDV dâhil 2000 TL ve üzerindeki ödemeler için)
 4. Temizlik hak edişinde KDV Beyannamesi, muhtasar beyannamesi, puantaj, maaş bordoları ve SSK tahakkuk fişi alındı belgesi

10 İş Günü

18

Korunan alanlarda fotoğraf, film ve video çekim izinlerinin verilmesi

 1. Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)

 

30 Gün

19

Öğrenci Staj İşleri

1. Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)

 

10 İş Günü

20

Müellifin Kitap Ve Benzeri Yayın Bastırma Talepleri

1. Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)

 

45 gün

MÜRACAAT YERLERİ:

İlk Müracaat Yeri: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

İsim: Nurettin TAŞ
Ünvan: Genel Müdür
Adres: : Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Alparslan Türkeş cd. No:71 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: 0 312 207 6061
Faks: 0 312 207 5931
e-Posta: ntas@ormansu.gov.trİkinci Müracaat Yeri: Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İsim: Hüseyin DİNÇER
Ünvan: Müsteşar Yardımcısı
Adres: Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Alparslan Türkeş cd. No:71 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: 0 312 207 6285
Faks: 0 312 207 6299
e-Posta: huseyindincer@ormansu.gov.tr


İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres