HAYVAN BAKIMEVİ YAPIMI İLE İLGİLİ YEREL YÖNETİMLERE TAVSİYELER

07 Mayıs 2018

BAKIMEVİ YAPILACAK ARAZİNİN SEÇİMİ

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 22 nci maddesi kapsamında, hayvan bakımevi yapımı için arazi seçimi ile ilgili hususlar;

* Rüzgar, sel, yangın ve kötü hava şartlarının dikkate alınması,

* Akarsu, göl, deniz ve sulak alanlara, mezbaha, mandıra ve insan gıdası imâl eden iş yerlerine yakın olmaması,

 * Ses ve kötü kokunun yayılmasını önlemek maksadıyla yerleşim yeri dışında, ancak ulaşım kolaylığı olan yerlerin seçilmesi,

* Yol, su ve elektrik imkânları bulunan yerlere yakın olması,

* Dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmaması,

* Hayvanların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek kirletici atık veren tesisler ile çöp döküm alanları veya atık bertaraf tesislerinin üzerinde veya yakınında olmaması,

* Birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi dışında, killi ve su yoğunluğu fazla olmayan arazilerin seçilmesi.

BAKIMEVİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİRİMLER

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi kapsamında bakımevinde bulunması gereken asgari birimler;

a) Birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmayacak birimler şunlardır:

1) Her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler,

2) Karantina bölümü (bulaşıcı bir hastalığın bulunduğu yerden gelen hayvanların geçici olarak ayrı tutulduğu bölüm),

3) Hasta bakım bölümü,

4) Yavrulu anne bölümü,

5) Hayvan müşahede bölümü (herhangi bir hastalık veya bulaşıcı hastalık taşımasından şüphelenilen hayvanların gözlem altında tutulduğu bölüm)

6) Hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü.

b) Hayvanların bulunduğu yerden ayrı olan birimler şunlardır:

1) Muayene odası,

2) Ameliyat odası,

3) İşçi odası,

4) Duş, depo, tuvalet,

5) Veteriner hekim odası,

6) İdare odası

HAYVAN BAKIMEVLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

* İdare odası, işçi odaları, duş ve tuvaletler, veteriner hekim odası, muayene odası ve ameliyat odasının personel sağlığı açısından hayvanların bulunduğu yerden uzakta ayrı bir bölüm halinde yapılması,

* Bakımevlerinin zemini ve tabanının idrar birikmesine meydan vermeyecek bir eğimde yapılması,

* Temizlik ve dezenfeksiyon açısından, zeminde derzli olmayan, karo mozaik gibi kaymayan ve araları açık olmayan malzeme kullanılması,

* Bakımevinin yıkanması ve temizliği için yeterli miktarda su temin edilmesi, zeminin temiz tutulması, birimler içindeki altlıkların her gün temizlenmesi ve en az beş günde bir kez dezenfekte edilmesi,

* Sıhhi tesisat drenaj sistemi yapılırken, dışkı ve diğer atıkların tıkanmaya sebebiyet vermemesi için geniş çaplı borular kullanılması,

* Bakımevlerinde gölgelik, kulübe, palet, açık ve kapalı alan ile geniş bahçeye sahip alanlar bulunması,

* Tüm kapalı ve açık alanlarda yeterli sayıda kulübe ve tahta yer paletlerin bulunması, kulübe ve paletlerin iklim şartlarının etkilerinin en aza indirilmesi maksadıyla gölgeliklerin altına yerleştirilmesi,

* Bakımevlerinin peyzaj düzenlemesi yapılarak ağaçlandırılmasının sağlanması,

* Bakımevi girişinde güvenlik kulübesi bulunması,

* İdari birim (veteriner hekim odası, idare odası, personel odası, duş, mutfak, depo, tuvalet), muayene ve ameliyat odasının tüm bölmelere yakın, bakımevinin ortasında yer alması ve tercihan tek kat olarak inşa edilmesi,

*  Hayvanların bulunduğu birimlerin, temizlik yapılırken hayvanların ıslanmalarını önlemek maksadıyla serbest ara geçişli iki bölmeden oluşması; bir bölmede yemek ve su kabı, diğer bölmede ise hayvanların yatıp dinleneceği paletler bulunması,

* Hayvanların bulunduğu birimlerde kapıların, dışarıdan ve içeriden açılıp kapanabilecek şekilde yapılması,

* Rehabilitasyon maksadıyla bakımevine getirilen hayvanların konduğu ilk bekleme bölümlerinin;  yan yana dizilmiş kapalı bölmeler ile bu bölmelere ait teras ve bahçeden oluşması (tercihan asgari 16 m2),

* Köpeklerin konulacağı birimlere veya kulübelere birden fazla hayvan konulmaması, ancak; mecburîyet varsa aynı mizaç ile fiziksel açıdan yapıları ve güçleri benzer hayvanların bir araya konulması ve hayvanların birbirlerine zarar vermesini önleyici tedbirlerin alınması,

* Hayvanların bulunduğu birimlerin (karantina odası, hayvan müşahede birimleri vs.) tamamının kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılması, düzenli olarak temizlenmesi, hayvanlara zararlı olmayan dezenfektanlar ile belirli aralıklarla dezenfekte edilmesi,

* Karantina odasının her şüpheli hayvan için ayrı bölmeler şeklinde yapılması, kapısının kilitli olması, kapının üzerinde gözetleme bölümünün bulunması ve mekanik olarak havalandırılması,

* Karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede ve ameliyat odalarında uygun ısıtma ve aydınlatma sisteminin bulunması,

* Kulübelerin metal olmayan, tercihan tahta malzemeden yapılması, kulübelerin tabanının 5-6 cm eğimli olması ve girişinde eşik bulunmaması,

* Güçten düşmüş hayvanlar için hayvanların hareket edebileceği, mümkün olduğunca büyük bahçeli toprak alanlı bölmeler oluşturulması (kapalı ve açık alanlar dâhil tercihan asgari 75 m2 ),

* Güçten düşmüş hayvanlar için ayrılan bahçelerde, ayrı ayrı kulübeler ve zeminde tahta paletlerin yer aldığı gölgelikli adacıklar oluşturulması,

* Yavrulu anne bölümlerinde (her bölme tercihan 16 m2); kulübe veya kapalı alan çevresinde 1’er metre, önünde ise 2 metrelik çıkıntısı olan beton teraslar bulunması, bu kapalı alan veya terasların toprak bahçeye açılması, kulübeler ile terasın üstünün gölgelik ile kapatılması,

* Ameliyat sonrası bakım bölümünün, kapalı ve açık alan (tercihan asgari 8 m2) olmak üzere, kafeslerin temizliği yapılırken, hayvanların diğer bölüme geçişlerinin sağlanması maksadıyla bölüm arasına ara geçiş konulması, ameliyat sonrası bölümün, muayene ve ameliyat odasına yakın olması,

* Uyuz hayvanların tedavi edilmesi için bölme (tercihan 50 m2) ayrılması, bu hayvanların bakımevinde uzun süre kaldığı için, bölmelerde kapalı alan, teras, gölgelik ve bahçe bulundurulması, bu bölümün bahçesinde ayrı ayrı kulübeler ve gölgelik yapılması, altı tahta palet döşenmiş adacıkların yer alması.

DİĞER FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE ÖNERİLER

* Teraslarda akıntı ve drenajın iyi olması,

* Kulübelerin teras bölmelerinin önünde su olukları veya şamandıralı suluk bulundurulması,

* Tüm kulübe ve beton odaların iç zemininin eğimli olması,

 * Teras ve kulübelerin üstünün sundurma ile kapatılması,

* Kulübe ve kapalı alanların terasın ortasında yer alması ve arka duvara dayanmaması, kavga eden hayvanların sıkıştırılacağı ve kaçamayacakları bir köşe bulunmaması,

*Açık alanda bulunan bahçenin her gün temizlenmesi,

* Büyük gezinti alanları ve gölgeliklerin oluşturulması,

* Toplu alanlarda aynı anda birçok kapta yiyecek verilmesi ve yiyeceklerin birbirinden uzak konulması,

* Büyük hayvanlara günde en az bir öğün, yavrulara ise günde en az iki öğün yiyecek verilmesi,

*Yiyeceklerin günlük hazırlanması, günlük olarak tüketilmeyen yiyeceklerin uygun saklama koşullarında muhafaza edilmesi,

* Yemek artıklarıyla hayvanların beslendiği bakımevlerinde yiyeceklerin günlük olarak tüketilmesi ve gün boyunca yiyecekler hayvanların önünde bekletilmemesi,

* Bahçe çitlerinin kalın çelik hasır tel ve en az iki metre yüksekliğinde olması, hayvanların kaçmasını önlemek maksadıyla çitlerin tabanının beton ile kaplanması,

* Kapalı alanların iyi havalandırılması ve pencereli olması,

* Bakımevinde en az bir adet veteriner hekim ve her 100 hayvan için en az bir adet hayvan bakıcısı bulunması,

* Bakıcı personel özel giysi, plâstik eldiven ve çizme giymesi faydalı olacaktır.
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres