6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARKI İHALE İLANI

11 Nisan 2018

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

İHALE İLANI

 

NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ

BULUNDUĞU İL/İLÇE

İŞLETME SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL - TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT %10 (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

Kemer-1 Durak Noktası İşletmeciliği işi.

ANTALYA / KEMER

3+3 Yıl

6.000,00 TL

600,00 TL

26.04.2018 Perşembe Günü Saat: 11.00

250,00 TL

Göynük-3 Durak Noktası İşletmeciliği işi

ANTALYA / KEMER

3+2 Yıl

6.667,00 TL

667,00 TL

26.04.2018 PerşembeGünü Saat: 14.00

250,00 TL

 

  • A-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanı içinde bulunan, Kemer-1 Durak Noktası(yolcu taşıma noktası) İşletmeciliği ve Genel Saha Temizliği Hizmetleri ile Göynük-3 Durak Noktası(yolcu taşıma noktası) İşletmeciliği ve Genel Saha Temizliği Hizmetleri işidir.
  • B-İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile yapılacaktır.
  • C-İhale; Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü (Orman Bölge Müdürlüğü site içi) Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
  • D-İhaleye Katılmak için Aranan Şartlar:

1.İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2.Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.) 

3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Ek örnek formlar Ek-3).

4.İhale konusu Durak Noktası İşletmeciliği işleri için ayrı ayrı en az 20.000,00 TL (Yirmibin) kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.)  (Ek-5)

5.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek.

b)Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek.

6.Tüzel kişi istekli veya ortak girişimlerdeki tüzel kişi ortakların; ihale ilan tarihinden sonra kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Ortaklık Durum Belgesi’ni vermek. Gerçek kişi istekliler bu madde hükmünden muaftır.

7.İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden;

1) Durak Noktası (yolcu taşıma noktası) işletmeciliği,

2)Taksiciler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi işletmeciliği,

3) D2 Yetki Belgesine sahip olup yolcu taşımacılığı,

 Faaliyetlerinden en az birisini Konyaaltı, Kemer ve Kumluca ilçelerinde (Milli Parkın sınırları içerisinde kalan Konyaaltı, Kemer ve Kumluca ilçelerinde faaliyette bulunan yolcu taşıyıcılar, milli parkın kaynak değerlerini daha iyi bileceğinden ve milli parkın tanıtımını daha iyi yapabilecek olmaları nedeniyle) en az 2(iki) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek,

b)İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, açılış ruhsat tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d)İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

e)İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

f)İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

8.İstekli bir sözleşme kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı bir alanda işletmecilik faaliyeti yürütmesi durumunda söz konusu alanın bağlı olduğu kurumdan her hangi bir borcunun bulunmadığına yönelik belge verecektir.

9.İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

10.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza Beyannamesi vermek.

11.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun (Ek-1) ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.) (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

12.İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde Vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

13.İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

14.İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

15.İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının (CD içerisinde yer alan tüm bilgilerin çıktılarının alınarak her sayfasının imzalanması gerekir.) her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)

16.İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek. (ek-4) Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından işin adına Beydağları Sahil Milli Parkı Döner Sermaye İşletmesinin T. C. Ziraat Bankası Antalya Şarampol Şubesindeki TR 28000 1000 595 695 672 29 5001 yatırılması zorunludur.

17.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Ek-2) (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)

18.İstekliler ihale konusu Durak Noktası İşletmeciliği işlerinin ihale şartnamelerinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 26.04.2018 tarihinde Kemer-1 Durak Noktası İşletmeciliği için saat 11:00’e, Göynük-3 Durak Noktası İşletmeciliği için saat 14:00’e kadar Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü (Orman Bölge Müdürlüğü site içi) 42 nolu odaya teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

19. İhale şartnameleri ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 250,00 TL’yi (İkiyüzelli Türk Lirası) işin adını belirterek Beydağları Sahil Milli Parkı, Döner Sermaye İşletmesinin T. C. Ziraat Bankası Antalya Şarampol Şubesindeki TR 28000 1000 595 695 672 29 5001 Nolu hesabına yatırmak suretiyle ödendi makbuzu karşılığında İhale Konusu Şartnameyi Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sedir Mah. Vatan Bulvarı adresinde Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi içerisinde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden satın almaları gerekmektedir.

20. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.

 

İlan olunur.
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres