KAZ DAĞI MİLLİ PARKI ALAN KILAVUZLUĞU EĞİTİM İLANI

05 Nisan 2018

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

II. Bölge Müdürlüğü – Balıkesir İl Şube Müdürlüğü

DUYURU

KAZDAĞI MİLLİ PARKINDA FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE ALAN KILAVUZU YETİŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA

ALAN KILAVUZLUĞU EĞİTİMİ

 

A) Açılacak Kursun Adı: Kazdağı Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Kursu Açılacaktır.

B) Kursa Başvuru şartları:

Komisyonca, Alan kılavuzluğu kursuna katılacak adaylarda;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde ve yakın çevresinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

d) Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Kamuda işçi veya memur statüsünde çalışıyor olmamak, şartları aranacaktır.

C) Kursa Alınacak Aday Kursiyer Sayısı:  40

D) Kursun Tarihi, Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Alan Kılavuzluğu Eğitimi 07 Mayıs 2018 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 19/03/2018 Pazartesi – 03/04/2018 Salı tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar başvurular şahsen yapılacaktır.

E) Kursun Süresi: 3 Hafta

F) Kursun Yeri: Edremit/Balıkesir

G)Kurs Ücreti: Eğitime katkı payı 150 TL (YÜZ ELLİ TÜRK LİRASI) olup başvuruları kabul edilen adaylar süresi içerisinde bu bedeli Balıkesir İl Şube Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesindeki TR 36 0001 0000 4557 3520 3050 01 Hesabına yatırarak dekontlarını Balıkesir İl Şube Müdürlüğümüze teslim edeceklerdir. Kursun başlamasından sonra kursa katılmaya hak kazanan adaylardan alınan katılım ücreti iade edilmeyecektir. Belirtilen süre zarfında katkı payını yatırmayan adayların yerine sıradaki aday eğitime alınacaktır.  Yedek listeden katılma hakkı kazananlar kayıt yaptırma hakkı kendilerine geldiği takdirde kurs bedelini yatırmaları halinde kursa kaydedilirler.

H) Başvurunun Yapılacağı Yer: Kazdağı Milli Parklar Şefliği İskele Mahallesi Ecevit Caddesi No:2 Kat:1 Güre Mahallesi Edremit/Balıkesir adresinde bulunan Şefliğimize bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

I) Başvuru için Gerekli Belgeler: Adaylar; aşağıdaki belgelerle, alan kılavuzluğu eğitimi yapılması planlanan ve duyuru ile bildirilen yerlere başvuruda bulunacaklardır;

1-Kursa başvurusunun kabulünü talep eden bir dilekçe,

2-Dilekçe ekinde;

a) Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair sağlık raporu (Aile hekimliğinden alınabilir),

b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Kurum tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir)

c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti,

f) Yabancı dil düzeyini gösterir belgenin varsa aslı veya Kurumca onaylanmış sureti.

g)İkametgâh ilmühaberi. (Not: e devlet kapısından temin edilebilen belgelerin çıktıları kabul edilecektir.)

h) SGK Kurumundan herhangi bir kamu kurumunda işçi ya da memur olarak çalışmadıklarına dair belge (Emekli olanların yalnızca emeklilik durumlarını ibraz eden bir belge sunmaları yeterlidir.)

j) Alan kılavuzluğu eğitimine katılmak üzere müracaatta bulunan aday sayısının Balıkesir  Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilen ve alanda faaliyet gösterecek alan kılavuzu sayısının üçte birinden az olması durumunda alan kılavuzluğu eğitimi yapılmayacaktır.

k) Müracaatın, Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilen ve alanda hizmet sunacak alan kılavuzu sayısının % 20 fazlasından daha fazla olması halinde ise sıralanmada müracaat edenlerin; korunan alan içindeki ikameti ve süresi daha çok olma, yakın çevrede ikameti olma ve ikamet süresi daha çok olma, eğitim durumu daha fazla olma, yabancı dil bilgisi ve düzeyi daha yüksek olma, ile yüksek lisans/doktora/araştırma tezi gibi alana yönelik özellikli bir çalışma içinde bulunma, öğrenci-emekli olma durumları dikkate alınacaktır.

l) Kabul edilen aday adaylarına ait listenin ilan edileceği tarih: 13/04/2018 olup Kursa başvurusu kabul edilenlere ait asil liste ve asil listenin yüzde 20’si kadar sayıda adayı içeren yedekler listesi Balıkesir Şube Müdürlüğü ilan panosunda ilan edilecek ve kurum internet sitelerinde yayımlanacaktır.

İlanen Duyurulur.




İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@ormansu.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.tr



Adres